Tumandagi dafn etish joylarini saqlash qoidalarini tasdiqlash to‘g‘risida

 

O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi
Qonunining 6, 25-moddalari, “Dafn etish va dafn ishi to‘g‘risida”gi Qonunning
15-moddasi, Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 4-apreldagi “Dafn etish va dafn ishi
to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari
haqida” 101-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida, 

 

QA R O R  Q I L A M A N:

 1. Tumanda dafn etish joylarini saqlash qoidalari ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2.Tuman obodonlashtirish boshqarmasi (B.Nurmetov), sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limi (I.Otaniyazov) hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘limi(J.Sabirov) va qurilish bo‘limi(Z.Matyaqubov):

tumandagi barcha qabristonlarda dafn etish joylarini saqlash qoidalarini bir xilda ijro etilishini hamda mazkur qoidalarda belgilangan normalarni aholi o‘rtasida keng yoritilishini ta’minlasin.

 1. Mazkur qaror “Urganch haqiqati” gazetasida rasman e’lon qilinsin
  va hokimlikning rasmiy veb-saytiga joylashtirilsin, ushbu qaror rasman e’lon
  qilingan kundan boshlab kuchga kiradi.

4.Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish tuman hokimining o‘rinbosari A.Xujaev zimmasiga yuklatilsin.

 

Urganch tumanida dafn etish joylarini saqlash qoidalari

 

I.Umumiy qoidalar.

 

1.Urganch tumanidagi dafn etish joylarini saqlash qoidalari (keyingi o‘rinlarda – Qoidalar) tumandagi barcha dafnetish joylarini (keyingi o‘rinlarda – qabriston) belgilangan tartibda saqlash va ulardan foydalanish tartibini belgilaydi.

2.Qabristonlarni obodonlashtirish, saqlash va ulardan foydalanish, dafn etish xizmatlari ko‘rsatish bo‘yicha bevosita faoliyat Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tumanning mahalliy aholisi, shuningdek, boshqa millatlar va xalqlarning mavjud an’analari, urf-odatlari va udumlariga muvofiq amalga oshiriladi.

 

II.Qabristonlarni saqlash.

 

3.Tumandagibarchaqabristonlartumanobodonlashtirishbo‘limibevosita tasarrufidabo‘lib, qabristonlarnizarurdarajadasaqlashvaobodonlashtirish majburiyatiyuklanadi.

4.Tumandagiqabristonlarniobodonlashtirishob’ektlarinisaqlashvaulardanfoydalanish, dafnetishxizmatlariko‘rsatishbo‘yichabevositafaoliyattumanobodonlashtirishboshqarmasitomonidanamalgaoshiriladi.

5.Harbirqabristonqonunhujjatlarigamuvofiqbelgilanganme’yorlarbo‘yichategishlixodimlargaegabo‘lishikerak.

6.Tumandagiqabristonlarniobodonlashtirish, mukammalvajoriyta’mirlash, ularnizarurdarajadasaqlashmahalliy byudjet mablag‘larihisobidanamalgaoshirilib, harajatlarningalohidamoddasibo‘yichamablag‘larajratiladi.

Go‘rqazishvamarosimxizmatlaribo‘yichaishchilargaegabo‘lishko‘rsatilganpullikxizmatlaruchunaholidantushganmablag‘larhisobidan, viloyat yokitumanhokiminingtegishliqaroribilanbelgilanadiganta’riflarbo‘yichaamalgaoshiriladi.

Shuningdek, qabristonlarnisaqlashvaobodonlashtirishdayuridikvajismoniy shaxslarningixtiyoriyhayr-ehsonlaridanfoydalaniladi.

Qabristonlarniobodanlashtirish fuqarolarningo‘zinio‘zi  boshqarish  organlariko‘magidahasharyo‘libilanhamamalgaoshirilishimumkin.

7.Qabristongaasosiykirishjoyida (ichkitomonida) quyidagilaro‘rnatilganbo‘lishikerak:

ma’muriyvaboshqabinolar, yo‘llar, xiyobonlar, tarixiyvamemorialqabrlar, jamoathojatxonalarivaboshqaob’ektlarningjoylashishibelgilanganholdaqabristonningsxematiktarxi;

qabristonningishjadvali (ziyoratqilishqoidalari) vaboshqayo‘l-yo‘riqhujjatlariqo‘yilgantaxta;

manzillarivaaloqabog‘lashtelefonlariko‘rsatilganholdatumanobodonlashtirishboshqarmasivaqabriston ma’muriyatito‘g‘risidagima’lumotlar.

8.Tumanobodonlashtirishboshqarmasiningtaklifigaasosantumandagibarchaqabristonlarziyoratlarvadafnlaruchunbahorvakuzoylaridaharkunisoat 06:00 dan 19:00 gacha, yozoyidaharkunisoat 05:00 dan 20:00 gacha, qishoyida 07:00 dan 18:00 gachaochiqhisoblanadi.

Tumandagiqabristonlarniochishvayopishvaqtlariniularningdiniykonfessiyavamahalliyan’analargamansubligigabog‘liqholdatumanobodonlashtirishboshqarmasiningtaklifiasosidao‘zgartirilishimumkin.

9.Qabristonlardagiqabrlarvaboshqajoylargaturlixilzarar yetkazilishinioldiniolishmaqsadidatumandagibarchaqabristonlarga 7 yoshgato‘lmaganbolalarfaqatota-onalariyokiularnigo‘rninibosuvchishaxslar (vasiy, homiy, patronatvaboshqalar) yohudboshqavoyaga yetganshaxslarhamrohligidakiritiladi.

10.Qabristonhududidaquyidagilarta’qiqlanadi:

jamoattartibivasokinliknibuzish;

mast-alast, giyohvandlikvaboshqaxilpsixiatropmoddalarta’siriholatidabo‘lish;

qabrustiyodgorliklarigavayashilo‘simliklargashikast yetkazish;

quruqo‘t, barg, shoh-shabbavadaraxtlarningshoxchalariniyoqish;

chorvaxayvonlarivaboshqauyhayvonlariniboqish;

mevalidaraxtlarekish;

qishloqxo‘jaligiekinlarinio‘stirish.

11.Tumandagibarchaqabristonlardaqabristonma’muriyatitomonidanquyidagilaryuritilishikerak:

qabrlarniro‘yxatdano‘tkazishvaqabrustiyodgorliklariniro‘yxatdano‘tkazishningraqamlanganvaipbilantikilgandaftarlari;

xujjatlartikibqo‘yiladiganyig‘majild.

Dafnetishniamalgaoshirish huquqiniberadiganbarchahujjatlarbelgilangantartibdatikilishivasaqlanishikerak.

12.Tumanobodonlashtirishboshqarmasivaqabristonlarningma’muriyatiquyidagilarnita’minlashishart:

qabristonhududidazarurdarajadagitartibnita’minlashvamazkurqoidalarhamdaboshqaqonunhujjatlariningtalablariniqat’iyanbajarish;

boshxiyobon, asosiyvaikkinchidarajaliyo‘llardato‘siqsizyurishvao‘tishimkoniyatini (qordantozalash, muzniparchalash, qumsepishvashukabilarni) ta’minlash;

eskirgan (qurigan) daraxtlarningag‘darilishivaqabrustiyodgorliklarinishikastlanishigayo‘lqo‘ymaslikuchunularningo‘zvaqtidakesilishinita’minlash;

umumiyfoydalanishjoylarinitozasaqlash, xiyobonlarbo‘ylabmaishiychiqindilaruchunmaxsusyashikvaqutilaro‘rnatish, maishiyichiqindilarningqabristonhududidano‘zvaqtidaolibchiqilishinita’minlash;

muxandislikinshootlariningzarurdarajadaishlashinita’minlash, tashqito‘siq, binovainshootlar, yo‘llar, muxandisliktarmoqlarivainshootlariningjoriyvamukammalta’mirlanishiniamalgaoshirishhamdako‘kalamzorlashtirish;

barchaturdagiyashilo‘simliklarnisug‘orishvaparvarishlashnita’minlash, ularniyangilash, zararkunandalar, kasalliklarvabegonao‘tlargaqarshikurashish;

fuqarolarga (tashkilotlarga) ularningbuyurtmanomalarigako‘radafnuchunuchastkalarnibepulberish;

marhumlarnigo‘rqazishme’yorlarivaqoidalarigarioyaetganholdadafnetishnita’minlash;

qabrningro‘yxatraqamiko‘rsatilganbetonustuno‘rnatish;

anjomlarning (belkurak, panshaxa, chelak, xokandoz, supurgi, zambilvahokazolarning) yetarlimiqdordabo‘lishinivaularningfuqarolargaqabrlargaqarashuchunbepul (tilxatbilan) berilishinita’minlash;

qabristondazarurdarajadagitartibnita’minlashbo‘yicha, shujumladanumumxalqhashari, xotirlashkunlarivaboshqatadbirlarnitashkiletishdafuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlaribilanyaqinaloqadabo‘lish;

xizmatlaruchunqat’iyanbelgilanganta’riflarbo‘yichahisob-kitobqilganholdafuqarolarningqabristondako‘rsatiladiganxizmatlargadoirbuyurtmalarinio‘zvaqtidavasifatlibajarish;

qabrustiyodgorliklarinio‘rnatishtartibiga, hududniko‘kalamzorlashtirishuchundaraxtvabutalarningturlarinito‘g‘ritanlashgarioyaetilishininazoratqilish;

dafnetilganningqarindoshlarigaeskiribketganqabrustiyodgorligito‘g‘risidayozmaxabarqilishvaunituzatishnitalabqilish;

go‘rqazuvchiishchilarhamdamarhumlarniyuvuvchivakiyintiruvchiishchilargasanitariyaqoidalarinihamdadiniyvamahalliyan’analarnihisobgaolibme’yorlarniqat’iyanbajarganholdaishlarnibajarishninghavfsizusullarinio‘rgatishnitashkilqilish;

qabrustiyodgorliklariningsaqlanishinita’minlash, ularo‘g‘irlangan, buzilgan, vayronqilingantaqdirdahuquqnimuhofazaqilishorganlarinivayodgorliklarningegalarinixabardorqilish;

yog‘inhavfsizligiqoidalarigarioyaetilishinita’minlash, yong‘ingaqarshishitlarnizarurmiqdordayong‘ingaqarshianjomlarbilanbutlash;

qabristonningbutunhududiniharyilikamidaikkimartahartomonlamasupurib-sidirishniamalgaoshirish.

13.Tumandagiqabristonlarxizmatlaridanfoydalanuvchifuqarolar (tashkilotlar) quyidagi huquqlargaega:

tegishlidiniykonfessiyaqabristonidavafotetganyaqinlarivaqarindoshlarinidafnetishuchunbepuluchastkaolish;

sanitariyaqoidalarihamdaboshqaqoidalarvame’yorlargazidbo‘lmagandiniymarosimlarvamahalliyan’analargarioyaetganholdadafnetishuduminibajarish;

marosimxizmatlaridanfoydalanishvaulargabelgilanganta’riflarbo‘yichahaqto‘lash;

buyurtirilganxizmatlarningo‘zvaqtidavasifatlibajarilishiniqabristonma’muriyatidantalabqilish;

qabrgavaqabrustiyodgorliklarigaqarashuchunqabristonanjomlaridanbepulfoydalanish;

tumanobodonlashtirishboshqarmasibilankelishganholdayaqinlarivaqarindoshlariningqabrlarigaqabrustiyodgorliklarinio‘rnatish.

III.Qabrlarnisaqlashvaqabrustiyodgorliklariniornatish.

 

 1. Dafnetishniamalgaoshirganfuqarolarvatashkilotlarqabrlarhamdaqabrustiyodgorliklarinizarurholatdasaqlashishart.
 2. Alohidadafnetishgaajratilganuchastkadoirasida, tumanobodonlashtirishboshqarmasivaqabristonma’muriyatibilankelishganholdauzunligi 1,5 metr, eni 1 metrvabalandligi 0,5 metr (qabrustidagituproqtepaligibalandligidarajasida), yozuvlaruchunvertikalplitaningbalandligi 1 metrgachabo‘lgano‘lchamdaqabrustiyodgorliklarinio‘rnatish (qurish)gayo‘lqo‘yiladi (erostisuvlarisathiyuqoribo‘lgan yeryuzasida “sag‘ana” ko‘rinishidabarpoetiladiganmusulmonqabrlaridantashqari).

Qabratrofidametalldanyasalganvaboshqato‘siqlarnio‘rnatish (o‘simliklardaniboratyashilto‘siqlardantashqari), qo‘shniqabrlarninghududlarinivabo‘sh yeruchastkalariniegallaboladiganqabrustiyodgorliklarinibarpoetishta’qiqlanadi.

 1. Qabrustiyodgorliklarinidafnetishchog‘idaqilingantuproqko‘tarmacho‘kkanidankeyin, qismlargaajratish-yig‘ishmumkinligininazardatutadiganzarurpoydevorlarbarpoetganholdao‘rnatishtavsiyaetiladi.
 2. Byustlar, haykaltoroshlikyodgorliklariyokialohidaarxitekturashakligaegabo‘lganinshootlarnio‘rnatishgafaqatloyiha-smetahujjatlarihamdaAndijonviloyatihokiminingqarorimavjudbo‘lgandaginaruxsatberiladi.
 3. Qabrustiyodgorliklariningo‘lchamlarivajoylashtirilishi, shuningdekdaraxtvabutalaro‘tqazisholdindanqabristonma’muriyatibilankelishiladi.
 4. Qabrustiyodgorliklariningo‘rnatilishiqabristonma’muriyatitomonidanqabrustiyodgorliklariniro‘yxatdano‘tkazishdaftaridaro‘yxatdano‘tkazilib, undaqabrningsektori, uchastkasi, qatorivaraqami, dafnetilgankishiningfamiliyasi, ismi-sharifi, o‘rnatilgansana, yodgorlikningqisqachatavsifi, tayyorlovchi, unio‘rnatganshaxslarningmanzilvafamiliyalariko‘rsatiladi.
 5. Barchaqabrustiyodgorliklariularnio‘rnatganfuqarolarvatashkilotlarning mulkihisoblanadi. Qabristonma’muriyatitashabbusibilanqabrustiyodgorliklarinibuzibtashlashgayo‘lqo‘yilmaydi, qabristonVazirlarMahkamasining 2011 yil 4 apreldagi 101-sonliqaroribilantasdiqlanganDafnetishjoylarinisaqlash, ulardanfoydalanishvaqabrustiyodgorliklarinio‘rnatishtartibito‘g‘risidagi Nizomning 18-bandigako‘rayopilayotgan (ko‘chirilayotgan), qarindoshlarningeskiribketganqabrustiyodgorliklarinituzatishdanboshtortgan, ularbelgilangantartibdaegasizdebtopilganhollarbundanmustasno.Qabrustiyodgorliklarinibuzibtashlashqabrustiyodgorliklariningelementlarialbattatavsiflangan, buzibtashlashdalolatnomasirasmiylashtirilganholdaqabristonma’muriyatitomonidanamalgaoshiriladi.

21.Tumanhokimligitomonidantasdiqlanganro‘yxatgako‘rarahbarlarvataniqlidavlatarboblariningqabrlarivaqabrustiyodgorliklarini, tarixiyobidalarninamunalitartibdasaqlashmahalliybyudjetmablag‘larihisobigaamalgaoshiriladi.

22.Tumandagibarchaqabristonlarma’muriyatiyodgorliklardagiyozuvlarningmazmunininazoratqilishi, ulardao‘limto‘g‘risidagihujjatlardagima’lumotlarganomuvofiqliklarbo‘lishigayo‘lqo‘ymasligishart.

 1. Yakunlovchiqoidalar.
 2. UshbuQoidalarbajarilishininazoratqilishtumanhokimligi, tumanobodonlashtirishboshqarmasivabarchaqabristonlarma’muriyatitomonidanamalgaoshiriladi.
 3. Mazkurqoidalardabelgilangantalablarningbuzilishidaaybdorbo‘lganshaxslar qonunchilik hujjatlaridabelgilangantartibdajavobgarbo‘ladilar.